Boże obietnice i fakty

(7) Pewne dzieci Boże, gdy miotały nimi fale, wołały do Pana. Pan skierował do nich następujące słowa: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się” (Mt 14,24.27). Na tę obietnicę ich serca natychmiast się uspokoiły. Fale nigdy nie zdołały rzucić ich na dno morza.

Co się zatem tyczy Bożych obietnic, musimy chwalić Boga za to, że nie mogą one ulec zniweczeniu: każde słowo się wypełni. Wiara nigdy nie prosi o dowody, gdyż cokolwiek Bóg mówi, tego i dokona. Choć niebo i ziemia mogą ulec strawieniu, a góry i wzgórza się zapaść, ten, kto wierzy w Pana, ujrzy to, jak Jego słowo się wypełnia.

Boże fakty

Jeśli chodzi o Boże fakty, to choć w Piśmie nie występuje to słowo, w dziele Bożym odnajdujemy wiele faktów dokonanych. Innymi słowy, fakty są dokonanym dziełem Bożym.

Fakty to dzieła dokonane

W Starym Testamencie Bóg obiecał, że Pan Jezus narodzi się z dziewicy (Iz 7,14). Po czym, „gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać synostwo” (Ga 4,4-5). Tak więc obietnica w Księdze Izajasza, że „dziewica pocznie i urodzi Syna”, spełniła się i stała faktem. Ukrzyżowanie Pana Jezusa także jest faktem. Złożył On siebie w ofierze raz na zawsze i dokonał wiecznego odkupienia (Hbr 9,12). Skoro jest to fakt, nie ma potrzeby prosić Pana, by jeszcze raz umarł za nas i odkupił nas z naszych grzechów.

Przyjście Ducha Świętego także jest faktem, który dokonał się raz na zawsze. Skoro tak, nie trzeba prosić jeszcze raz, aby Duch Święty przyszedł. (Odnosi się to do  f a k t u  przyjścia Ducha Świętego, a nie do poszczególnego  d o ś w i a d c z e n i a  przyjścia Ducha Świętego).

Bóg dokonał też wielu innych rzeczy przez Chrystusa. Pismo objawia, że wszystko, co odnosi się do życia i pobożności, dokonało się w Chrystusie. Na przykład, List do Efezjan 1,3 mówi: „Który ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebiańskich w Chrystusie”. Werset 4 mówi dalej: „W Nim bowiem” i zdanie to, jak wynika z tekstu oryginalnego, ciągnie się aż do wersetu 14. Widzimy stąd, że wszystko, co wymieniają te wersety, jest duchowymi błogosławieństwami, o których mowa w wersecie 3. Tłumaczy to także Drugi List Piotra 1,3: „Tak samo boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności”. Wszystko to jest w Chrystusie. Są to fakty, które już się dokonały.

Jeśli chodzi o Boże obietnice, to jeżeli o nie nie poprosimy lub nie spełnimy warunków, możemy ich nie uzyskać. Obietnice te mogą stać się w stosunku do nas nieważne. Co zaś się tyczy Bożych faktów, nawet jeśli nie poprosimy, Bóg wciąż będzie je w nas wypełniał. Są one faktami, dlatego nie ma potrzeby, byśmy o nie prosili. (Odnosi się to do samych Bożych faktów, a nie do poszczególnych doświadczeń z nimi związanych).