Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”). Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały prawa związane z przetwarzaniem tych danych przez Fundację „Strumień Życia” (dalej zwaną „Fundacją”).

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Strumień Życia” z siedzibą przy ul. Puzonistów 4, 02-876 Warszawa, NIP: 951-17-72-010, REGON: 010324350, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000132015, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy.

Jak można się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Fundacja wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: ul. Puzonistów 4, 02-876 Warszawa, lub poprzez email: biuro@strumien.com.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą Fundację?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną i tradycyjną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b);
 • kierowania do Pani/Pana przez Fundację treści marketingowych (takich jak przesyłanie informacji o nowościach wydawniczych, przesyłanie zaproszeń na konferencje organizowane przez Fundację), na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, drogą elektroniczną lub tradycyjną – podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a);
 • kierowania do Pani/Pana przez Fundację treści marketingowych w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę – podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną lub tradycyjną oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na prowadzeniu analizy wyników prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f).

Komu możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
 • podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności i innych wpłat na konta bankowe;
 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LCC (np. korzystamy z formularzy Google podczas rejestracji na konferencje) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji zamówień, zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zamówień i umów sprzedaży;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Fundację treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach analitycznych i statystycznych – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną i tradycyjną;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu rejestracji na konferencje i udziału w nich – do czasu zakończenia danej konferencji i rozliczenia opłat z nią związanych.

Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie wymaganym przepisami prawa i przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać wysyłając odpowiednie żądanie listownie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja „Strumień Życia”, ul. Puzonistów 4, 02-876 Warszawa lub poprzez email: biuro@strumien.com.pl.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o przesłanie wycofania zgody listownie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja „Strumień Życia”, ul. Puzonistów 4, 02-876 Warszawa lub poprzez email: biuro@strumien.com.pl.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą tradycyjną lub elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez nas jest brak możliwości świadczenia usług drogą tradycyjną lub elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży.

W jaki sposób będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w sposób ręczny lub zautomatyzowany. W przypadku przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.