Wzrost w życiu dzięki przepływowi Trój-Jedynego Boga

Poniższy tekst pochodzi z książki pt. Doświadczenie Chrystusa jako życia dla budowania kościoła.

Wzrost w życiu dzięki przepływowi Trój-Jedynego Boga

Wersety biblijne: Rdz 2,9; Ps 36,10; J 1,4; 11,25; 14,6; 1 J 1,2; 5,12; Kol 3,4; J 4,10.14; 7,38-39; Rz 8,2.6; Obj 22,1-2.

Pierwsza sprawa, jaką chcemy omówić w tej książce, to jak wzrastać w życiu. Życie kościoła zależy przede wszystkim od wzrostu w życiu.

Bóg, Chrystus, kościół i kościoły miejscowe

W pewnym sensie łatwo jest wiedzieć o Bogu. Nawet niewierzący wiedzą o Bogu. Wiedzą, że istnieje w tym wszechświecie Ktoś wszechmocny. Dość trudno jednak jest poznać Chrystusa. Pierwszy werset Biblii, sam początek Księgi Rodzaju, objawia Boga: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. Bóg objawiony został w Biblii jako pierwszy.

Następnie Biblia objawia Chrystusa. Ewangelia Jana mówi, że na początku był Bóg, Słowo, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, pełne łaski i rzeczywistości (1,1.14). Chrystus to Bóg i coś jeszcze. Objawienie w Piśmie rozpoczyna się od Boga i przechodzi dalej do Chrystusa. Wiele istot ludzkich wie coś o Bogu. Stosunkowo niewielka liczba ludzi jednak zna Chrystusa. Wielu Żydów zna Boga, lecz nie zna Chrystusa. Dziękujemy Panu, że my, chrześcijanie, znamy nie tylko Boga, ale także Chrystusa.

Wszyscy prawdziwi chrześcijanie znają Chrystusa, lecz bardzo niewielu zna kościół. Kiedy przechodzimy od Ewangelii do Dziejów Apostolskich, pojawia się kościół. Poznanie kościoła nie jest tak łatwe jak poznanie Chrystusa. Z kolei, objawiwszy kościół, Nowy Testament objawia kościoły miejscowe. W Księdze Rodzaju objawiony zostaje Bóg; w Ewangeliach objawiony zostaje Chrystus; w Dziejach Apostolskich objawiony zostaje kościół; wreszcie w Księdze Objawienia — kościoły miejscowe. Biblia przechodzi zatem od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do kościoła i od kościoła do kościołów miejscowych. Kościoły miejscowe są ostatnim elementem boskiego objawienia Boga. Księga Objawienia 1,11 powiada: „Co widzisz, zapisz w księdze i poślij siedmiu kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei”. Oto siedem kościołów miejscowych w siedmiu miejscowościach. Raz jeszcze chcę powtórzyć, że jest to ostatni element boskiego objawienia w całym Piśmie.