Boży plan

Nasz niebiański Ojciec cieszy się, gdy nas widzi. Jesteśmy pragnieniem Jego serca, Jego upodobaniem. Bóg nie znalazł upodobania w księżycu, słońcu, niebiosach ani ziemi. Mówi nam wyraźnie w swoim Słowie, że nie zadowala się samą ziemią i niebem. Zaspokaja Go jedynie Jego wybrany lud. My jesteśmy Jego upodobaniem i dla nas powziął On swój plan.

Jego przeznaczenie

Wybrawszy nas, Bóg następnie nas przeznaczył (Ef 1,5; Rz 8,30). Przekład Biblii J. N. Darby’ego tłumaczy słowo „przeznaczył” w Liście do Efezjan 1,5 jako „z góry naznaczył”. Czy zdaliście sobie kiedyś sprawę z tego, że przed założeniem świata zostaliście naznaczeni? Nie da się uciec przed ręką Boga. Próbowałem tego nieraz, ale nigdy mi się to nie udało! Im bardziej próbowałem, tym mocniej On mnie trzymał. Dokąd pójdziecie, żeby uciec przed Bogiem? Gdziekolwiek się oddalicie, On tam będzie (Ps 139,7-10). Czasami może nudziło was przychodzenie na spotkania kościoła i postanawialiście pójść gdzie indziej. A kiedy docieraliście na miejsce, Pan Jezus już tam na was czekał! Pokazuje to, że zostaliście naznaczeni.

Boże stworzenie

Powziąwszy upodobanie, ustanowiwszy plan (porządek, zarządzanie, ekonomię), dokonawszy wyboru i przeznaczywszy nas, Bóg przystąpił do stwarzania. Zapis stworzenia człowieka przez Boga jest bardzo zwięzły. Zamyka się zaledwie w dwóch wersetach. Księga Rodzaju 1,26 to własne słowa Boga, następny zaś werset to relacja Mojżesza. Wersety te zawierają trzy istotne elementy.

Narada boskiej Trójcy

Po pierwsze, werset 26 ukazuje boską Trójcę. Słowo Elohim (Bóg) jest w liczbie mnogiej, a w swych własnych wypowiedziach Bóg używa zaimków „my” i „nasz”: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”. Zaimki odnoszące się do Boga występują w liczbie mnogiej. Nietrudno pojąć, że kryje to w sobie pojęcie boskiej Trójcy.

Niektórzy nauczyciele zwrócili uwagę na to, że kiedy Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka…”, zostało to wypowiedziane podczas narady. Boska Trójca odbyła naradę, podczas której rozważała stworzenie człowieka. Przy stwarzaniu innych rzeczy Biblia nie odnotowuje żadnych tego rodzaju wypowiedzi. Stworzenie człowieka musiało zatem być czymś nader istotnym. Stworzenie nieba i ziemi nie było aż tak ważne, jak stworzenie człowieka. Boży zamiar w stworzeniu koncentruje się na człowieku.

Stworzenie człowieka na obraz Boga, na Boże podobieństwo

Po drugie, tylko człowiek został uczyniony na obraz Boga i na Boże podobieństwo. Tygrys nie został stworzony na obraz Boga ani też słoń nie został stworzony na Boże podobieństwo. Księga Rodzaju 1,26 mówi: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”.