Chrystus zarówno Bogiem, jak i człowiekiem

Jeszcze bardziej tajemnicze i trudne do ogarnięcia rozumem są boskie cechy Boga. Tekst grecki wskazuje, że wyrażenie „boskie cechy” użyte w Liście do Rzymian 1,20 odnosi się do cech Bożej natury. Wszechświat wyraża nie tylko wieczną i nieskończoną moc Boga, lecz także pewne cechy Jego natury. Gdy spoglądasz na niebiosa, widzisz, że wszechświat jest jasny, co mówi ci, że jasność jest cechą Stwórcy.

Ziemia jest pełna życia. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi nam, że Bóg dokonując dzieła stworzenia skoncentrował się na życiu. Najpierw stworzył rzeczy nieożywione, a następnie ożywione, od niższej formy życia przez wyższą aż do najwyższej. Niższa forma życia to życie roślinne, życie pozbawione świadomości; wyższa forma życia to życie zwierzęce, życie wyposażone w świadomość; zaś najwyższa forma życia to życie ludzkie, życie obdarzone najwyższą świadomością i zdolnością percepcji. Pokazuje to, że życie jest cechą naszego Stwórcy.

Oprócz tego wszechświat objawia miłość, choć czyni to w dyskretny sposób. Gdy Bóg stworzył człowieka, złożył w nim dobroć i miłość. Wszechświat, który jest jasny, pełen życia, piękny i uporządkowany, a także który zawiera w sobie miłość, wyraźnie wskazuje, że nasz Stwórca posiada nie tylko wieczną moc, lecz również chwalebne cechy.

Objawia Go cała Biblia

Aby się wyrazić, Bóg najpierw stworzył wszechświat. Następnie, by objawić się wyraźniej, w każdym stuleciu udzielał natchnienia ludziom, którzy pisali Księgę ksiąg — Biblię. Biblii nie wynalazł człowiek, lecz objawił ją Bóg. Zawarte w niej objawienie o Bogu, niezwykle dokładne i szczegółowe, daleko przewyższa wszystko, co ogłasza na Jego temat stworzony wszechświat. Z jednej strony, gdybyśmy mieli tylko Biblię, a nie mieli niebios, ziemi i wszechświata stworzonego przez Boga, nie moglibyśmy ujrzeć Bożej mocy ani zobaczyć Jego cech, takich jak jasność, piękno i dobroć. Z drugiej strony, gdybyśmy mieli samo stworzenie, a nie mieli Biblii, znalibyśmy i rozumieli Boga bardzo powierzchownie; moglibyśmy pojąć Bożą istotę i czyny jedynie w ograniczony sposób. Dziękujemy jednak Bogu i wychwalamy Go za to, że dał nam Biblię, która objawia, kim On jest. Dwa tysiące lat temu ludzkość miała jedynie Stary Testament — trzydzieści dziewięć ksiąg: od Księgi Rodzaju do Księgi Malachiasza, które bardzo szczegółowo opisują Bożą istotę i czyny. Później powstało jeszcze dwadzieścia siedem ksiąg Nowego Testamentu, które jeszcze wyraźniej objawiają wspaniałą osobę Chrystusa — ucieleśnienie Boga.

Chrystus Bogiem-człowiekiem

Choć Bóg stworzył wszechświat, aby się wyrazić i posłużył się objawieniem zawartym w Biblii, by opisać, jaki jest, to nie wystarczyło. Potrzeba było, by sam przyszedł jako człowiek. Kiedy stał się ciałem i wszedł między ludzkość, dał poznać swoją osobę. Nie tylko wyraził swoją moc i objawił swoje cechy za pośrednictwem wszechświata, który stworzył, a także swą istotę oraz czyny za pomocą Biblii, lecz uczynił coś więcej: sam przyszedł jako człowiek, Pan Jezus, żył na ziemi i objawił się wśród ludzi.