Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania

Pomoce w studiowaniu Słowa

Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania posiada swoistą strukturę, której nie ma żadne inne tłumaczenie. Składają się na nią obszerne przypisy, służące podkreśleniu prawdy objawionej w danym wersecie czy też ustępie, wskazaniu światła duchowego i zaopatrzeniu czytelnika w życie. Ponadto, każda księga poprzedzona jest szczegółowym planem oddającym jej duchowe znaczenie. Przekład ten zawiera również ogromną liczbę odsyłaczy. Kierują one nie tylko do wersetów zawierających podobne wyrazy i zwroty, lecz także do fragmentów, które przekazują duchowe objawienie związane z danym słowem czy wersetem. Całego tego materiału nie sposób było dołączyć do żadnego z istniejących przekładów, ponieważ język starszych tłumaczeń jest dla przyjętych przez nas celów zbyt archaiczny, zaś w przypadku nowszych przekładów ograniczenia związane z prawami autorskimi uniemożliwiają takie ich wykorzystanie. Stąd, patrząc z perspektywy językowej, a także prawnej, potrzebujemy własnego przekładu Nowego Testamentu, do którego można te składniki dołączyć.

Doniosłość tłumaczenia

Tłumaczenie Biblii jest jednym z najwspanialszych wysiłków, jaki mogą podjąć chrześcijanie. Dotyczy to nie tylko tych języków, w których właściwy przekład Pisma Świętego jest niedostępny, lecz także tych, które dysponują już szeregiem dobrych wersji. Wysiłek ten, daleki od chęci odróżnienia się „za wszelką cenę” czy wręcz okazywania pogardy dla wcześniejszych dokonań, przejawia postawę, którą kierować się winni wszyscy wierzący: poważne podejście do studiowania Biblii oraz miłość do Bożego Słowa. Jako Pańscy uczniowie, powinniśmy pilnie i możliwie najdokładniej studiować Biblię, w zależności od tego, jakimi darami Bóg nas łaskawie obdarzył. O ile to możliwe, powinniśmy sami przetłumaczyć Pismo po to, by lepiej pojąć jego sens i ujrzeć światło zawarte w Bożym Słowie. Jeżeli Bóg umożliwił nam tak dogłębne zanurzenie się w Jego Słowie, to dobrze robimy, trudząc się nad nim aż do takiego stopnia, ponieważ tłumacząc Biblię z języków oryginalnych, zanurzamy się w jej tekst tak głęboko, iż możemy bez porównania lepiej zobaczyć to, co Duch Boży mówi nam w swoim Słowie. Biblia to jedyna księga zasługująca na to, by tłumaczyć ją wciąż na nowo, a każdy nowy przekład daje wierzącym lepszy dostęp do prawdy zawartej w Bożym Słowie. Tłumacząc Biblię we właściwy sposób, nie umniejszamy jej wartości ani oddziaływania. Przeciwnie, oddajemy chwałę Bożemu Słowu, a tym samym jego naczelnemu Autorowi.