Studium krystalizujące Ksiąg: Daniela i Zachariasza

Poselstwo 1
Władza niebios, Boża ekonomia i znakomity Chrystus – drogocenna i wybitna osoba w Bożym poruszaniu
Poselstwo 2
Wzór osoby, jaką posługuje się Bóg do zmiany wieku
Poselstwo 3 „–
Wizja wielkiego posągu – rządząca wizja w Księdze Daniela”
Poselstwo 4
Wizja siedemdziesięciu tygodni i wieku tajemnicy
Poselstwo 5
Wizja Boga i Jego powszechnego panowania, Syna Człowieczego, który przychodzi, by otrzymać królestwo i duchowej walki, niezbędnej do tego, by zaprowadzić Boże królestwo
Poselstwo 6
Triumf zwycięzców
Poselstwo 7
Chrystus wszystkim na budowę Bożej świątyni
Poselstwo 8
Chrystus – kamień na Bożą budowlę z siedmiorgiem oczu Jahwe
Poselstwo 9
Wizja złotego świecznika i dwóch drzew oliwnych
Poselstwo 10
Słowo na temat ludzkiego ducha i aspektów Chrystusa, ukazanych w Księdze Zachariasza, służących Jego poruszaniu się na ziemi
Poselstwo 11
Zło i niegodziwość handlu zaprzeczeniem boskiego poczucia wartości Chrystusa i kościoła
Poselstwo 12
Kapłaństwo i królewskość służą zbudowaniu kościoła, Bożej świątyni

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12