Studium krystalizujące Ewangelii Bożej w Liście do Rzymian

Poselstwo 1
Boży zamysł, Boża ewangelia i szczyt boskiego objawienia
Poselstwo 2
Bóg w Liście do Rzymian
Poselstwo 3 „–
Przebłagalnia
Poselstwo 4
Boskie przeniesienie i wszczepione życie
Poselstwo 5
Zbawienie w życiu i królowanie w życiu ze względu na życie Ciała
Poselstwo 6
Prawo Ducha życia, służące życiu Ciała, kluczem do zostania zwycięzcą
Poselstwo 7 „–
Zmartwychwstanie Chrystusa i doświadczanie przez wierzących Chrystusa w życiu zmartwychwstania
Poselstwo 8
Udzielanie się Trójjedynego Boga jako życia trójczęściowemu człowiekowi zgodnie z Bożą sprawiedliwością, za pośrednictwem Jego świętości i ku Jego chwale
Poselstwo 9
Dzieci Boże, synowie Boży, dziedzice Boga
Poselstwo 10
Boski Duch zespolony z ludzkim duchem – sekretem Bożego organicznego zbawienia i kluczem do całego życia chrześcijańskiego
Poselstwo 11
Upadłe ciało i duch
Poselstwo 12
Trudzący się kapłan ewangelii Bożej i służba Bogu w ewangelii Jego Syna

Konspekty do poselstw 1–12
Diagram do poselstwa 8