Międzynarodowa konferencja scalania w Polsce 2024 / Международная конференция смешивания в Польше 2024 / International Blending Conference in Poland 2024

[НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НИЖЕ] / [ENGLISH BELOW]

Międzynarodowa konferencja scalania w Polsce 3 — 5 maja 2024 r.

BYĆ NACZYNIEM DO CELÓW ZASZCZYTNYCH, W PEŁNI WYPOSAŻONYM CZŁOWIEKIEM BOŻYM, DZIĘKI DAWANIU SIĘ UMACNIAĆ W ŁASCE, KTÓRA JEST W CHRYSTUSIE JEZUSIE, ABY W PEŁNI ZREALIZOWAĆ SWOJĄ POSŁUGĘ W OBRĘBIE JEDNEJ JEDYNEJ POSŁUGI BOŻEJ EKONOMII.

Poselstwo 1
Żyć w rzeczywistości wiecznej Bożej ekonomii w celu jej wypełnienia dzięki wyrobieniu w sobie nawyku ćwiczenia swego ducha, rozniecania do płomieni ducha danego nam przez Boga
Poselstwo 2
Bóg powołał nas według własnego zamysłu
Poselstwo 3
Dawać się umacniać w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, aby być nauczycielami, żołnierzami, zawodnikami, rolnikami i pracownikami
Poselstwo 4
Chrystus niweczy śmierć oraz wydobywa na światło życie i niezepsucie, a my pamiętamy Jezusa Chrystusa, nasienie Dawida, wzbudzonego z martwych
Poselstwo 5
Być naczyniem do celów zaszczytnych i dążyć do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca

Plany z konferencji


Международная конференция смешивания в Польше, 3 — 5 мая 2024 года

БЫТЬ СОСУДОМ К ЧЕСТИ, ПОЛНОСТЬЮ СНАРЯЖЁННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ БОЖЬИМ, ИСПОЛНЯЯСЬ СИЛЫ В БЛАГОДАТИ, КОТОРАЯ В ХРИСТЕ ИИСУСЕ, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ СОВЕРШИТЬ НАШЕ СЛУЖЕНИЕ В УНИКАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ БОЖЬЕГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

Сообщение первое –
Жить в действительности Божьего вечного домостроительства для его исполнения, вырабатывая привычку упражнять свой дух раздувать в пламя данный нам Богом дух
Сообщение второе –
Бог призывает нас согласно собственному замыслу
Сообщение третье –
Исполняться силы в благодати, которая в Христе Иисусе, чтобы быть учителями, воинами, соревнующимися атлетами, земледельцами и работниками
Сообщение четвёртое –
Христос упраздняет смерть и освещает жизнь и нетление, и нам необходимо помнить Иисуса Христа, семя Давида, воскрешённого из мёртвых
Сообщение пятое –
Быть сосудом к чести и стремиться к праведности, вере, любви, миру с теми, кто призывает Господа от чистого сердца

Планы


International Blending Conference in Poland, May 3-5, 2024

BEING A VESSEL UNTO HONOR, A FULLY EQUIPPED MAN OF GOD, BY BEING EMPOWERED IN THE GRACE WHICH IS IN CHRIST JESUS TO FULLY ACCOMPLISH OUR MINISTRY IN THE UNIQUE MINISTRY OF GOD’S ECONOMY

Message One –
Living in the Reality of God’s Eternal Economy for Its Fulfillment by Building Up a Habit of Exercising Our Spirit, Fanning Our God-given Spirit into Flame
Message Two –
God Calling Us according to His Own Purpose
Message Three –
Being Empowered in the Grace Which Is in Christ Jesus to Be Teachers, Soldiers, Contenders, Farmers, and Workmen
Message Four –
Christ Nullifying Death and Bringing Life and Incorruption to Light, and Our Remembering Jesus Christ, the Seed of David, Raised from the Dead
Message Five –
Being a Vessel unto Honor, and Pursuing Righteousness, Faith, Love, Peace with Those Who Call on the Lord out of a Pure Heart

Conference Outlines