Międzynarodowa konferencja scalania w Polsce 2023 / Международная конференция смешивания в Польше 2023 / International Blending Conference in Poland 2023

[НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НИЖЕ] / [ENGLISH BELOW]

Międzynarodowa konferencja scalania w Polsce 29 kwietnia — 1 maja 2023 r.

ZNAĆ, DOŚWIADCZAĆ I ŻYĆ WSZECHZAWIERAJĄCEGO CHRYSTUSA ZE WZGLĘDU NA ŻYCIE KOŚCIOŁA

Poselstwo 1
Przyprowadzeni na powrót do samego Chrystusa ze względu na prawdziwe życie kościoła
Poselstwo 2
Obierać Chrystusa za swoją osobę ze względu na kościół jako jednego nowego człowieka
Poselstwo 3
Czynić wszystko w imieniu Pana Jezusa
Poselstwo 4
Pozwalać, by pokój Chrystusa rozstrzygał w naszych sercach i by Jego słowo mieszkało w nas bogato, oraz trwać niezłomnie w modlitwie ze względu na prawdziwe życie kościoła
Poselstwo 5
Trudzić się na wszechzawierającym Chrystusie — „ziemi płynącej mlekiem i miodem” — i przynosić nadwyżkę bogactw Chrystusa na spotkania kościoła, by wystawiać Chrystusa i zbiorowo oddawać cześć Bogu

Plany z konferencji


Международная конференция смешивания в Польше, 29 апреля — 1 мая 2023 года

ЗНАТЬ, ПЕРЕЖИВАТЬ И ЖИТЬ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ХРИСТА ДЛЯ ПОДЛИННОЙ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

Сообщение первое
Возвратиться к Самому Христу для подлинной церковной жизни
Сообщение второе
Принимать Христа как свою личность для церкви как одного нового человека
Сообщение третье
Всё делать в имени Господа Иисуса
Сообщение четвёртое
Позволять миру Христову быть судьёй в наших сердцах, давать возможность слову Христову богато обитать в нас и быть настойчивыми в молитве для подлинной церковной жизни
Сообщение пятое
Трудиться на всеобъемлющем Христе — «земле, текущей молоком и мёдом» — и приносить избыток богатства Христова на собрания церкви для явления Христа и совокупного поклонения Богу

Планы


International Blending Conference in Poland, April 29—May 1, 2023

KNOWING, EXPERIENCING, AND LIVING THE ALL-INCLUSIVE CHRIST FOR THE GENUINE CHURCH LIFE

Message One
Being Brought Back to Christ Himself for the Genuine Church Life
Message Two
Taking Christ as Our Person for the Church as the One New Man
Message Three
Doing All Things in the Name of the Lord Jesus
Message Four
Allowing the Peace of Christ to Arbitrate in Our Hearts, Letting the Word of Christ Dwell in Us Richly, and Persevering in Prayer for the Genuine Church Life
Message Five
Laboring on the All-inclusive Christ—“a Land Flowing with Milk and Honey”—and Bringing the Surplus of the Riches of Christ to the Meetings of the Church for an Exhibition of Christ and the Corporate Worship of God

Conference Outlines