Przekład Odzyskiwania Nowego Testamentu

Metodologia tłumaczenia

Przekład Odzyskiwania Nowego Testamentu przyjmuje szczególną filozofię tłumaczenia Biblii, która – co trzeba przyznać – nie jest dziś w modzie. Każdy przekład Pisma Świętego jest ucieleśnieniem pewnych wyobrażeń na temat tego, czym jest Biblia, jaką postawę wobec Boga zajmowali jej autorzy, a także kim w ogóle jest Bóg. Panuje dziś ogólna tendencja do odchodzenia od literalnego traktowania starożytnego tekstu w stronę bardziej literackiego jego ujmowania. Nowsze przekłady dążą do ułatwienia lektury i zrozumienia Biblii. Choć naszym celem nie jest niezrozumiałość, stoimy na stanowisku, że głębokie sprawy Boże nie jest prosto wyrazić ludzkim językiem. Myśl Chrystusa nie jest powierzchowna ani łatwa do wyjaśnienia, a sens Biblii przekazywany jest nie tylko za pośrednictwem samego przekładu, lecz także za pomocą duchowych słów podsuwanych przez Ducha. Nasze spojrzenie na kwestię tłumaczenia Biblii odzwierciedla to, co oznajmił Koryntianom apostoł Paweł: „Co też wypowiadamy – nie w słowach, których naucza ludzka mądrość, lecz w słowach, których naucza Duch, interpretując duchowe sprawy duchowymi słowami” (1 Kor 2:13). Nasze słowa, nasze tłumaczenie, muszą być duchowe. Uważamy, że w przeciwnym razie Duch nie będzie miał możliwości dostarczenia czytelnikom tego, co duchowe w Biblii, ani też nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności. Przyznajemy, że przekład tego rodzaju nie zawsze jest łatwy w czytaniu czy zrozumieniu. Czujemy jednak, że powinniśmy raczej poświęcić łatwość w lekturze na rzecz głębszej prawdy. Mimo iż opowiadamy się za swobodnym, nieskrępowanym czytaniem Biblii, uważamy, że należy ją wnikliwie studiować. Stąd dbamy o możliwie najstaranniejsze oddanie w przekładzie istotnych odcieni znaczeniowych oryginału.
Przekład Odzyskiwania stanowi rezultat ogromnej liczby decyzji dotyczących ocalenia oryginalnego sensu tekstu greckiego. Wszystkie liczące się tłumaczenia Nowego Testamentu opierają się na przyjętym i dostępnym w danym czasie wydaniu tekstu greckiego. Od żadnego przekładu jednak nie oczekuje się, że zaakceptuje on wszystkie decyzje autorów redakcji tekstu oryginalnego. Stąd tłumacze stają przed koniecznością znalezienia zadowalających odpowiedzi na liczne pytania, jakie nasuwa rękopis. Jakkolwiek Przekład Odzyskiwania podąża na ogół za 26. wydaniem Nestle-Aland’a, w niektórych miejscach od niego odbiega, kierując się badaniami i wyborami dokonanymi przez tłumaczy. Grecki tekst leżący u podstaw tego tłumaczenia ma zatem szczególną, swoistą postać, mimo iż jest dość bliski obecnie przyjętej edycji naukowej.

Pomoc w studiowaniu Słowa

Przekład Odzyskiwania Nowego Testamentu ma swoistą strukturę, której nie posiada żadne inne tłumaczenie. Składają się na nią obszerne przypisy, które mają za zadanie podkreślić objawioną w danym wersecie czy też ustępie prawdę, wskazać światło duchowe i dostarczyć czytelnikowi zasobu życia. Ponadto, każda księga poprzedzona jest szczegółowym planem, który oddaje jej duchowe znaczenie. Przekład ten zawiera również ogromną liczbę odsyłaczy. Kierują one nie tylko do wersetów z podobnymi wyrazami i zwrotami, ale też do fragmentów, które przekazują duchowe objawienie związane z danym słowem czy wersetem. Całego tego materiału nie sposób było dołączyć do żadnego z istniejących przekładów, ponieważ język starszych tłumaczeń jest dla przyjętych przez nas celów zbyt archaiczny, zaś w przypadku nowszych przekładów specyfika filozofii tłumaczenia, a także ograniczenia związane z prawami autorskimi uniemożliwiają posłużenie się nimi w ten sposób. Stąd, patrząc z perspektywy językowej, jak również prawnej, potrzebujemy własnego przekładu Nowego Testamentu, do którego można te składniki dołączyć.

Doniosłość tłumaczenia

Tłumaczenie Biblii jest jednym z najwspanialszych wysiłków, jaki mogą podjąć chrześcijanie. Dotyczy to nie tylko tych języków, w których niedostępny jest właściwy przekład Pisma Świętego, lecz także tych, które dysponują już szeregiem dobrych wersji. Wysiłek ten, daleki od chęci odróżnienia się – „za wszelką cenę” czy wręcz od okazywania pogardy dla wcześniejszych dokonań, przejawia postawę, którą kierować się winni wszyscy wierzący: poważne podejście do studiowania Biblii i miłość do Bożego Słowa. Jako Pańscy uczniowie, powinniśmy pilnie i możliwie najdokładniej studiować Biblię, w zależności od tego, jakimi darami Bóg nas łaskawie obdarzył. O ile jest to możliwe, powinniśmy sami przetłumaczyć Pismo po to, by lepiej pojąć jego sens i ujrzeć światło zawarte w Bożym Słowie. Jeżeli Bóg umożliwił nam tak dogłębne zanurzenie się w Jego Słowie, to dobrze robimy, trudząc się nad nim aż do takiego stopnia, ponieważ tłumacząc Biblię z języków oryginalnych, zanurzamy się w jej tekst tak głęboko, iż możemy bez porównania lepiej zobaczyć to, co Duch Boży mówi nam w swoim Słowie. Biblia to jedyna księga, która zasługuje na to, by tłumaczyć ją wciąż na nowo, a każdy nowy przekład daje wierzącym lepszy dostęp do prawdy zawartej w Bożym Słowie. Tłumacząc Biblię we właściwy sposób, nie umniejszamy jej wartości ani oddziaływania. Oddajemy raczej chwałę Bożemu Słowu, a tym samym jego naczelnemu Autorowi.

Strony: 1 2 3 4

WordPress Theme built by Shufflehound.

© 2001-2018 Fundacja Strumień Życia
Wszelkie prawa zastrzeżone